תנאים כללים

תנאי השתתפות בתוכנית Camp USA – קיץ 2024
כללי:
קשר חם – חווית המפגש בין ישראל לתפוצות ( ע"ר ) ( להלן : "העמותה" ), משמשת כמתווכת בין ספקי השירותים למיניהם (חברות התעופה, מחנות הקיץ בארה"ב וכו') וכל השירותים הכלולים בהצעה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירות למיניהם ואין העמותה אחראית לביצוע המדויק והמוחלט של השירותים שניתנים ו/או ינתנו ע"י ספקי השירותים, לרבות: שינויים, תקלות או סטיות העלולים לקרות במהלך התכנית.
תחולת התנאים:

הצטרפות לתוכנית מהווה אישור מפורש של המשתתף ו/או הוריו לתחולת התנאים במסמך זה. החתימה על טופס ההרשמה וטופס זה מהווה אישור כי נמסרו למשתתף ולהוריו התנאים המפורטים לעיל ולהלן קודם ההרשמה לתוכנית.

אישור השתתפות בתכנית:
אישור השתתפות בתכנית יינתן כאשר יגיע למשרדי העמותה טופס ההרשמה של מחנה הקיץ שנבחר ע"י המשתתף, מלא וחתום ע"י אחד ההורים, בצירוף דמי הרשמה וטופס הצהרת בריאות מלא וחתום ע"י רופא.
המחיר כולל:

כרטיס טיסה (כולל כל המיסים וההיטלים), ביטוח נסיעות בסיסי (רפואי+מטען) כולל ביטוח לספורט אתגרי, מדריך ישראלי לאורך כל התוכנית, אירוח מלא במחנות הקיץ הכולל לינה, ארוחות, טיולים ופעילויות במחנה.
כל העלויות הן לגבי קבוצות. במידה ומשתתף יגיע באיחור או יעזוב מוקדם, הנוסע ומשפחתו יהיו אחראים לכל תוספת בעלויות.
פעילויות וטיולים מסוימים הינם בגדר אופציה. המחנות יחייבו את המשתתף בתשלום נוסף במידה והמשתתף יבקש בתיאום מוקדם להשתתף בפעילויות אילו.

מועדי תשלום:
  1. דמי רישום בסך $350 – במועד ההרשמה.
  2. אנו נחייב את כרטיס האשראי שדרכו שילמתם את המקדמה לפי התאריכים והסכומים המופיעים במכתב הרישום. במידה ותבקשו לשנות את דרך ו/או את מועד התשלום אנא צרו איתנו קשר בהקדם.
  3. עמותת "קשר חם" אינה יכולה להבטיח שיבוץ במחנה כלשהוא עד לקבלת דמי הרישום וטופסי הרישום במשרדנו.

דמי ביטול:

  • במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, עד שמונה שבועות (56 ימים) לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט דמי הרישום בסך $350.
  • במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, משמונה שבועות (56 ימים) ועד שישה שבועות (42 ימים) לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט דמי ביטול בסך $500.
  • במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, משישה שבועות (42 ימים) ועד ארבעה שבועות (28 ימים) לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט דמי ביטול בסך $750.
  • במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, מארבעה שבועות (28 ימים) ועד שבועיים (14 ימים) לפני מועד היציאה, יוחזר הסכום ששולם ע"י המשתתף ומשפחתו, למעט דמי ביטול בסך $750 ועלות הטיסה.
  • במקרה של ביטול ע"י המשתתף ו/או משפחתו, משבועיים (14 ימים) ועד מועד הטיסה למחנה, לא ינתן החזר כספי כלל.
  • תאריך הביטול הקובע יהיה יום קבלת ההודעה ע"י מייל/פקס/דואר במשרדי העמותה.
המחיר אינו כולל:

דמי כיס הנפקת אשרת שהייה לארה"ב (ויזה)

זיכויים והחזרים:

לאחר היציאה מהארץ, לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של התכנית או אירוע בו לא השתתף המשתתף. עלות חזרה מוקדמת לישראל, שלא במסגרת הקבוצה וכל הוצאה הקשורה לכך תהיה על חשבון המשתתף ו/או משפחתו בלבד.

ביצוע הטיסות:

ביצוע הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה איתם אנו עובדים. מועדי טיסה ומסלולן עלולים להשתנות עקב החלטה של חברת התעופה ולעיתים אף ללא הודעה מוקדמת. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן/עיכוב בהגעת כבודה הינה עפ"י כל דין, על המוביל האווירי. העמותה אינה נושאת באחריות/פיצוי בגין שינויים שיחולו.

שינויים במועדי טיסות מחירים:

מועדי הטיסות והמחירים נכונים ליום 1.10.2023 וכפופים ללוחות הזמנים ומחירי חברות התעופה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תאריכי הטיסות והמחירים בהתאם לשינויים שיחולו, והתוספת תחול על המשתתף ומשפחתו.

ביצוע התוכנית:

העמותה זכאית לבטל את התוכנית באם מספר המשתתפים לא יצדיק את הביצוע ו/או אם יתברר כי ביצוע התוכנית אינו מתאפשר כתוצאה מסיבות כלשהן ועל פי שיקול דעת העמותה. במקרה של ביטול ע"י העמותה, תציע העמותה למשתתף שיבוץ למחנה קיץ אחר. לחלופין, תחזיר העמותה את כל הכספים ששולמו לה על חשבון התוכנית, ללא כל פיצוי נוסף והמשתתף והוריו מסכימים לכך.

השתתפות בתוכנית:

העמותה רשאית להפסיק את ההשתתפות בתוכנית לפי שיקול דעת מנהל/ת המחנה ו/או נציגי העמותה, במידה והמשתתף מהווה הפרעה ו/או לא מציית להוראות ו/או פוגם במהלך התקין של התוכנית. במקרה זה האחריות והמימון המלא של כל הוצאות המשתתף מרגע ההודעה למשתתף ו/או למשפחתו ואילך, יחולו על המשתתף ו/או משפחתו בלבד. אין העמותה ו/או המלווה אחראים בכל צורה שהיא לנזקים שיגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כאשר המשתתף לא יציית להוראות. לא יהיה החזר כספי עבור חלק מהתוכנית שלא נוצל או עבור טיול / חופשת המשך באם הוזמנו ולא נוצלו.

אשרות ודרכונים:

באחריות המשתתף להצטייד בדרכון ישראלי בר תוקף (לפחות שישה חודשים מעבר למועד החזרה לישראל), וכן באשרת כניסה מתאימה לארה"ב ולדווח לעמותה על הנ"ל, בהקדם האפשרי. על המשתתף לציין בפני העמותה אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי.

השתתפות בתוכנית:

העמותה רשאית להפסיק את ההשתתפות בתוכנית לפי שיקול דעת מנהל/ת המחנה ו/או נציגי העמותה, במידה והמשתתף מהווה הפרעה ו/או לא מציית להוראות ו/או פוגם במהלך התקין של התוכנית. במקרה זה האחריות והמימון המלא של כל הוצאות המשתתף מרגע ההודעה למשתתף ו/או למשפחתו ואילך, יחולו על המשתתף ו/או משפחתו בלבד. אין העמותה ו/או המלווה אחראים בכל צורה שהיא לנזקים שיגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כאשר המשתתף לא יציית להוראות. לא יהיה החזר כספי עבור חלק מהתוכנית שלא נוצל או עבור טיול / חופשת המשך באם הוזמנו ולא נוצלו.

אשרות ודרכונים:

באחריות המשתתף להצטייד בדרכון ישראלי בר תוקף (לפחות שישה חודשים מעבר למועד החזרה לישראל), וכן באשרת כניסה מתאימה לארה"ב ולדווח לעמותה על הנ"ל, בהקדם האפשרי. על המשתתף לציין בפני העמותה אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי.

העמותה לא תהיה אחראית באם לא יקבל המשתתף אשרת שהייה, לאחר הרשמתו לתכנית או אם לא תותר כניסתו למדינה אליה נסע במסגרת התכנית, מכל סיבה שהיא. הנ"ל לא יהוו עילה להחזרים כלשהם ע"י העמותה.

אחריות וביטוח:

למען הסר ספק, העמותה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך התכנית או עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב.

כיסוי נזקים:

העמותה אינה אחראית לכל נזק שמשתתף יגרום לרכוש במחנה הקיץ או לרכוש כל צד שלישי. במידה וייגרם נזק, מסכימים המשתתף ו/או הוריו לכסות את סך עלות הנזקים אשר נגרמו. למען הסר ספק, ביטוח נסיעות אינו מכסה נזקים לצד שלישי ולא לנזקים שנגרמו בזדון.

מחלוקות:

בעצם הרשמתו של משתתף לתוכנית מביעים המשתתף ו/או הוריו את הסכמתם לכל התנאים וההגבלות המופיעים לעיל. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר למשתתף ו/או משפחתו כנגד העמותה חייבת להיות מובאת בפני העמותה , לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת המשתתף לישראל.